Schieveste | Nieuwbouw Schiedam

5 vragen aan: Lydia Buist, gemeente Schiedam

19 april 2021 | Nieuws | Schieveste

“Schieveste is één van de verschillende projecten binnen SchieDistrict. Als projectdirecteur zorg ik ervoor dat er onderlinge samenhang is tussen de verschillende projecten, zodat deze elkaar kunnen versterken. ”

 

Lydia Buist, gemeente Schiedam

Hoe bent u betrokken geraakt bij het project Schieveste? En wat is uw huidige rol met betrekking tot Schieveste?

“SchieDistrict is de publieke organisatie van de gemeente Schiedam. Het gaat om een gebiedsontwikkeling met een aantal verschillende projecten die in goede onderlinge samenhang optimaal bijdragen aan een sociaal- en economische stijging voor Schiedam en haar inwoners. Ik ben projectdirecteur van SchieDistrict. Schieveste is één van de verschillende projecten binnen SchieDistrict en daar gaat projectmanager Sandra van Riemsdijk dagelijks mee aan de slag. Als projectdirecteur zorg ik ervoor dat er onderlinge samenhang is tussen de verschillende projecten, zodat deze elkaar kunnen versterken. Ook zorg ik ervoor dat de Schiedamse inbreng (ambtelijk en bestuurlijk) voor het voetlicht wordt gebracht bij de verschillende regionale en nationale tafels over wonen, economie en mobiliteit. Voor een optimaal resultaat moet dit goed worden gecoördineerd qua inhoud en timing. Zonder de andere projecten te kort te doen, is Schieveste wel een heel mooi project binnen de organisatie van SchieDistrict. Ervoor zorgen dat ontwikkelaar OCS daar zo’n 3.000 woningen kan bouwen, heeft voor een gemeente veel voeten in de aarde. Denk aan een bestemmingsplan met de juiste stedenbouwkundige eisen en randvoorwaarden, het als gemeente zorgen voor de aanleg van kabels en leidingen, afvalinzameling, openbare voorzieningen en zaken als duurzaamheid en groen.”

Als Schieveste straks klaar is, wat betekent dit dan voor Metropoolregio Rotterdam – Den Haag?

“De ontwikkeling Schieveste is gesitueerd aan de noordkant van Station Schiedam Centrum en gelegen op de zogenaamde Oude Lijn (NS) van Leiden naar Dordrecht. Vanwege die ligging staat Schieveste bij het ministerie van BZK, de Verstedelijkingsalliantie en de MRDH goed op de kaart als voorbeeld van verstedelijking op een HOV-knoop. De Metropoolregio en het Rijk willen versneld voldoen aan de behoefte van woningzoekenden. Dan zijn de circa 3.000 woningen van Schieveste, waarvan de bouw van de eerste 1100 woningen start in 2023, een goed en snel begin.”

Welke relatie ziet u tussen uw rol als ontwerper op het gebied van Stedenbouw en architectuur voor de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling van Schieveste?

“In Schieveste is de gemeente aan zet bij onder andere de inrichting van het openbaar gebied, de afvalinzameling, een goede infrastructuur en het opheffen van (sociale) barrières tussen Schieveste en de rest van Schiedam. Door onderdoorgangen voor fietsers en voetgangers te creëren, komt er een goede aansluiting tussen enerzijds de binnenstad, de wijk Oost en anderzijds Schieveste en de bedrijventerreinen. Voor de gemeente Schiedam zijn mobiliteit en verkeersontsluiting belangrijke punten ter uitwerking. Verder ondersteunt de gemeente de ontwikkeling van Schieveste door het voortouw te nemen bij de upgrading van het Station Schiedam Centrum tot de integrale OV-knoop die qua functioneren en qua ruimtelijke kwaliteit past bij een woonontwikkeling als deze. Om dit mogelijk te maken zijn we met NS, ProRail, RET, MRDH en het Rijk op weg naar een startbesluit in 2021 in het kader van het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Aan het zuidelijke Stationsplein hebben verschillende ontwikkelaars het initiatief genomen om in totaal nog eens 500 woningen te ontwikkelen. Aan de noordkant van het station zijn de bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder sinds 2019 in een transformatie naar toekomstbestendige bedrijvigheid en een klimaatbestendige herinrichting van de openbare ruimte. Als gemeente zorgen we er zo voor dat de locatie Schieveste optimaal bijdraagt aan, én profiteert van de schaalsprong in wonen, werken, een leven lang ontwikkelen en bereikbaarheid.”

Welke uitdagingen liggen er nog voor het ontwikkelteam van Schieveste?

“Schieveste bevindt zich op een uitdagende plek, die ‘harde randen’ in de vorm van rijksweg A20 en het spoor met zich meebrengt, en daarmee randvoorwaarden zoals geluid en fijnstof. Deze uitdagingen worden gecompenseerd door positieve kwaliteiten van Schieveste zoals een uitstekende OV-bereikbaarheid. Ook wordt het binnengebied van Schieveste als een hoogwaardig, groen en autovrij openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit ingericht.”

Is een project als Schieveste bijzonder voor Gemeente Schiedam?

“Behalve Schieveste zijn er enkele andere grotere ontwikkelingen binnen de gemeente Schiedam, zoals in Nieuw-Mathenesse en rondom het Dirkzwagerterrein.

Met de provincie en het Havenbedrijf Rotterdam is afgesproken om het noordelijk deel van bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te transformeren naar een gebied voor wonen en werken. Zo worden hier minimaal 1.000 woningen gerealiseerd in een aantrekkelijk, goed bereikbaar gebied in de directe omgeving van veel voorzieningen. Behalve ruimte voor woningen komt er tot maximaal 40.000 m² werkruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, die zich goed laat mengen met de woonfunctie van het gebied.

Het initiatief voor de (her)ontwikkeling rondom het Dirkzwager-terrein zal een eigentijdse binnenstadsbuurt opleveren die op tal van plekken refereert aan het verleden. De jeneverhistorie die het gebied kenmerkt, blijft er immers zichtbaar en zal voor een unieke, Schiedamse sfeer zorgen. De gemeente Schiedam denkt vanuit haar publieke rol mee met een projectontwikkelaar die nu plannen maakt voor het gebied. In dat plan zullen verschillende Rijksmonumenten (voormalige distilleerderijen) bijdragen aan de eigenheid van de wijk in wording.

Het is duidelijk dat de gemeente Schiedam vol ambitie deze projecten mogelijk maakt en als overheid zorgt voor een toekomstig Schiedam waarin het voor iedereen goed wonen, werken, verblijven en leren is.”

Zoekvenster sluiten